Teu Adil – fbs

Kanyataan teu sarua jeung pangharepan, beu!!

Photo : Bénten jalmi bénten pilihan/potlang.

Hancengan meunang bagja taun ayeuna, ilang sirna paburantak teu mangrupa. Nyésakeun kapeurih jeung katugenah nu beuki lila mingkin karasa. “Naha geuning teu sarua jeung itungan?” Haté norowéco.”
“Teu adil ah kanyataan hirup téh”

Karasa aya nu nyelek dina cukang haté, ngajejewét raga nu lungsé alah batan embé nu geus teu mampuh ngabérélé.

“Aa téh kunaon tos saminggon huleng jentul waé?” Soanten halimpu bébéné ukur jadi sajorélat harepan nu kalimpudan pepedut kaayaan.

“Teu nanaon geulis, mung keuheul kénéh” biwir dipaksakeun seuri padahal haté gudawang.

Bébéné imut bari ngusapan tonggong.

“Sabar nya a, saur Néng ogé nu bakal janten jawara mah Swedia. Cobi upami ti awal sami sareng pilihan Néng, tangtos moal janten marojéngja kieu”

Uing rambisak tuluy maksakeun ngagorowok, “Putus ayeuna ogé!!!.”

***

Catetan : Ieu mung carita rékaan, nuhun. (AKW).

Lepat Jempol – Fbs

Geuning kanyataan hirup téh meuni nalangsa, ku teu pira jadi cilaka. Duh nasiiib.

Photo : Jempol uing mencét kibod virtual dina layar hapé/potlang

#Fikmin

“Kakak sudah makan pagi?”

“Geus tong loba ilé, maké basa sunda wé Jang!” Bah Suhro mapatahan Uto, adi beuteungna.

“Teu tiasa kitu kang, margi jikan dunungan kedah nganggo éndonésia waé, boh nyarios ogé sms atanapi WA.”

“Nya ari kitu mah, pék atuh. Sanajan kadé basa indung kudu dimumulé”

Uto miang ka imah dunungan, geus sabulan jadi supir kulawarga Haji Bahrum.

Pa Haji sasauran, “Engké upami tos jajap bapak ka kantor, wartosan pun bojo, badé ngiring moal ka dayeuh ba’da lohor. Pami badé, énggal jemput ku Uto”

“Mangga pa Haji”

Saatos jajap dununganna Uto nga-WA bu Haji, ‘Ibu mau ikut?’

Teu aya waleran dugi ka lohor. Ba’da lohor nepangan deui pa Haji. “Utooooo…. sia eureun gawé ayeuna kénéh!!!”

Uto ngahuleng carinakdak. Lalaunan tungkul samar polah. “Naon lepatna abdi?”

Hapé kaciri hurung keneh layarna, katingal seratan WA nu pamungkas dikintun. Mung lepat ngetik hurup K janten J, teu pira. (AKW).

***

Catetan : Ieu seratan mung rékaan, diwangun ku kecap nu kirang ti 150 kecap, lengkep ngadongéngkeun hiji adegan namina fikmin alias fiksimini.

Tuang Haratis

Hoyong barang tuang nu raos ogé haratis?.. palih dieu geura.

#Fikminbasasunda

Belewek… nyam.. nyam… lima ramo asup kabéh kana baham. Sangu konéng jeung lalawuh ngageleser kana tikoro, geus teu dicapék deui.
Bakakak hayam hideung direcah ku tiluan, semur endog digares teu nyésa. Pamungkas, urab, perkedél jeung kurupuk dibèakkeun. Sanyiru ledis ku tiluan, balakécrakan.

Ngahaja dalahar téh rurusuhan, da bisi kapanggih. Udud, endog atah, menyan jeung parukuyanna mah di teundeun da teu ngeunah didaharna.

“Euuu…” Teurab Si Entur ngajadikeun waspada. Teu diengkékeun, tiluan tingkoléséd ngajauhan tangkal kiara, baralik deui ka kobong pasantren bari susulumputan. Beuteung seubeuh, tengah peuting bisa dahar nu ngeunah pisan. Pungkilna hayam jeung ngerekesna kurupuk kacipta keneh… raos pisan tur haratis.

“Nuhun Mbah, sasajén simkuring katampi, mugi pamaksadan simkuring saénggalna ngawujud” Sora Mang Uju atoh, ningali sasajén keur sarat améh beunghar geus paburantak dihakan jurig. Nyembah bari maca jangjawokan.

Tangkal kiara seuri ningali manusa nu masih poékeun ku cocobi dunya.(AKW)

***

Catetan : Punten bilih saatos maos ieu seratan, teu mendak bahasan perkawis surabi. Kaleresan waé mikminna bari ngantri mésér surabi. Nuhun.

Adzan Magrib Pamungkas

Carita fiksi bahasa sunda dina sétting bulan puasa wanci rék buka.

#FikminBasaSunda *)

Photo : Masjid di Ngamprah KBB/dokpri.

Adzan magrib jadi idola ayeuna mah, teu kolot teu budak ngadepong nungguan sora ‘Allohuakbar Allohuakbar…‘ cicirén kualitas kaimanan di Nagara ieu geus ngaronjat.

Saregep di palataran masjid, nganghareupan sarupaning dahareun jeung inuman ogé 2 karung kurma, matak sugema.

Ngong adzan, ngadaru’a. Tuluy ngahuap babarengan, kolek, candil, bubur sumsum, pacar cina, sop buah, bubur kacang, aqua gelas, korma, bala-bala, géhu, rarawuan, témpé goréng, bakwan, martabak mini, balakécrakan. Inumeun ngajajar, cihérang, limun, sirop, entéh, kopi, susu, bandrék, bajigur jeung lahang.

Photo : Masjid di Desa Sade – Lombok NTB/dokpri.

Tapi teu maké itungan menit, béak kabéh teu nyésa. Kitu deui palastik jeung sèsa wawadahan ilang teu matak jadi runtah. Kaasup karpét jeung tihang, ornamén masjid puturul didalahar. Kulah jeung pancuran diuyup. Mimbar kana mix jeung toa disuruput, pamungkasna kubah masjid digereges, béak sagalana.

Solat magrib jamaahan jadina dina luhureun ruruntuk masjid, ngaheruk. (AKW).

***

*)Fiksimini Basa Sunda adalah tulisan fiksi dalam bahasa sunda berukuran mini, maksimal 150 kata dan tuntas menjalin sebuah alur cerita.

Batu Ngampar

Batu ngampar di Walungan, carita reujeung salira.

#FikminBasaSunda

Cai walungan hérang ngagenclang méré rasa tengtrem sakaligus honcèwang. Hiliwir angin ngélékéték pucuk awi, nyieun harmoni sora wirahma nu nurihan ati. Batin dareuda basa nempo batu ngampar, nu kantos dianggo calik, ngaréndéng sasarengan.

Harita, walungan Cidadap jadi saksi sajatining asih nu nepungkeun urang duaan. Salira tisolédat ba’da ngisang margi nincak batu leueur, di Leuwi Lutung. Uing nu keur ngarit rikat luncat muru walungan. Arit jeung tolombong jukut dibabétkeun, pikeun nyalametkeun salira.

Alhamdulillah, salira kadudut balik ka darat saacan dirawu lulun samak. Sanajan anggoan rangsak suku pasiksak.

Ti saprak éta, janten wanoh tur daria teras teu lami janten bébéné pangreugreug haté.

Hanjakal mung 3 sasih tiasa reureujeungan téh. Salira dina batu ngampar éta di legleg caah déngdéng, basa bebersih rurusuhan. Margi busiat waktos nuju ngarambét sisi walungan. Tilu dinten nembé kapendak, ngabugang.

Cai ngagenclang ukur harepan, hiliwir angin kantun lamunan. Geuning sadayana badami pikeun meunggaskeun pangharepan. (AKW).

Ngajagi Duriat

Waktos nu tos tangtos ngajalankeun takdir kahirupan. ulah hilap syukur miwah tasyakur.

#FikminSunda

Lalaunan beunta, ngahérang mapay lalangit diréncangan indung peuting. Jikan, ogé Neng Ayshaluna tos garugah, tiluan papelong-pelong.

“Wilujeng janari geulis, hatur nuhun kapungkur parantos nampi duriat aa. Seja sasarengan lalayaran dina sagara rumah tangga, dugika danget ayeuna.” Haréwos nyaah sateuacan sahur, ngiatkeun harepan mageuhkeun pamaksadan.

Anjeun imut bari rada tungkul, katingal rarayna bareubeu. “Kunaon geulis?”

“Teu nanaon a, mung kapeureupeunan” soanten anteb nenangkeun manah. “Asa kagagas, émut Apa” bari rarayna cengkat teras neuteup poto Apa almarhum, mitoha nu teu kantos pajonghok.

“Ibu… inih!!”, soanten murangkalih ngasongkeun bungkusan alit, lebetna kotak hawuk. “Apa ini sayang?”
“Addd..da aja.. dari ayah”

Sakilat dibuka, ngaborélak lélépén nu mageuhkeun duriat. Nu geulis cirambay deui, lalaunan ngaharéwos bari dareuda, “Hatur nuhun aa.”

“Sami-sami geulis”

Tiluan patangkeup-tangkeup bari ngadu’a, ngarawat niat samawa di dunya sareng ahératna. (AKW)

Sataun Katukang

Carita dareuda sataun katukang.

#FikminBasaSunda

Puasa nincak poé kadua, tapi geuning asa karasa beuki nalangsa. Lain pédah sahur jeung buka euweuh deungeunna, tapi nu asup kana baham diracek ku peujit geus leungit saripatina. Tinggal hampas kamelang nu meulit dina implengan. Ngahunyud minuhan uteuk, nutup kahayang jeung jadi pamalesan.

Kunyam kunyem du’a jeung salawat, pan keur diajar pasrah. Tapi angger wé ilang rasa jeung teu bisa. Teu bisa kawas taun kamari. Nyeri ati maratan langit. Nyiwit pingping susuganan ieu téh ngimpi. “Wadaaw nyeri anyiing” Ngagorowok bari carinakdak.

Dina mangsa buka, bakakak hayam jeung sambel goang ukur jadi pupulasan, sangu beureum panen kahiji teu jadi matak kataji. Lauk guramé, beunteur, jéngkol jeung dadar endog maké peuteuy, lain kabita tapi ngarakrak jiwa ngumbar cisoca.

Kasono teu bisa dipungpang, kahayang kudu laksana. Sanajan nyaho résikona. Lalaunan leumpang muru ka enggon, néangan salira. Muka wadah huntu palsu, bray.. salira imut bangun karunya. Bréh dina eunteung, beungeut kemong huntu ompong, tawéhwoh. (AKW).