TEU SANGKA – fbs

Geuning kitu buktosna.

FIKMIN # TEU SANGKA #

TASIKMALAYA, akwnulis.com. Suku karasa beuki cangkeul basa anjog di basisir Cipatujah. Lain ukur capè ku raga tapi gudawangna hatè teu bisa disumput salindungkeun. Geuning kahayang jeung kanyataan ngadon pasalia.

Kamari tèh basa munggaran panggih, nyangka satujuan sakahayang. Uplek ngawangkong bari ngarahul bèntang. Ngusapan candramawat sanajan teu amit ka nini antèh. Gogonjakan nepi janari.

Ngagayuh ka subuh lain kalah tunduh, tapi beuki cènghar jagjag waringkas. Mimitina uplek ngawangkong, tuluy rungkang rongkong, tungtungna naplok jiga bangkong.

Dina mangsa mata poè mucungkul ti tungtung basisir. Kakara sakabèh carita èndah tadi peuting ukur rumpaka. Sabab dina nyatana anjeun geus codèka. Geuning lain wanoja saujratna.

Paingan dina ngusapan candramawat nepika murudul buluna. Da geuning gedè tanaga. Tuluy nyiwit kana kulit, daging ipis ngiluan. Uing ukur seuri mawur. Getih ngucur kabèh tagiwur. Tuur leuleus ibur salembur. (AKW).

TENGTREM – fbs

Ngopay Bray… Sruput tengtrem.

BOJONGHALEUANG, akwnulis.com. Jang Kohir anjog ka hiji landeuh. Karèk gè nincak handapeun gapura ‘Wilujeng Sumping’, langsung kaambeu seungitna rasa nu geus wanoh jeung hatè tur dalit sareng pangambung. Sanès ku seungit wungkul, namung nenangkeun manah  nu keur guligah.

Narik rènghap panjang bari peureum, nikmat kacida. Selesep hawa surgawi minuhan rohang dada nu keur gudawang kuciwa. Lalaunan ngahaneutan kana kekemplong, peujit tur angen. Teu lami raray ngiringan ngahaneutan dugi kana ubun-ubun.

Rasa kuciwa margi kajantenan dinten kamari lalaunan hilap, kagentosan ku rasa tengtrem nu pageuh minuhan manah.

Lalaunan renghap dileupaskeun, soca beunta ningal kaayaan. Ya Allah nu murbèng alam, hookeun ningali ngèntèpna kios aralit tapi camperenik. Ngajajar nèmbongkeun kaseungit sèwang-sèwangan.

Lèngkah langkung ènggal, hoyong geura dugi tur nyeuseup seungitna kahirupan.

Mojang geulis sampulur omyang ngabagèakeun, matak ngadegdeg da sieun nyaah. “Mangga kang, aya arabica, robusta tur liberica, bade milih nu mana?”

Teu aya kecap nu janten waleran, ukur calangap bati kabita. Wilujeng ngopi lur. (AKW).

NYÈRÈNGÈH – fbs

Teu pira sakerejep wèh..

BRAMBANGAN, akwnulis.com. Panon geus dipeureumkeun bari teu poho babacaan, tapi kalahka beuki cènghar. Beunta deui bari ningali jam nu naplok dihareupeun, geus ngadeukeutan waktuna indung peuting.

Padahal beurang tadi pabeulit gawè cilingcingcat kaditu kadieu.  kuduna mah capè. Tapi beuki seger waè. Meuni kasiksa. Kahayang mah gèk diuk dina korsi nu merenah tèh tuluy nundutan. Reup sarè bari ngimpi nu èndah, kabayang nikmat pisan. Pas gigisik sautik, laju beunta tèh geus nepi ka nu dituju. Kari jrut turun, cènghar teu tunduh deui.

Tapi geuning kahayang ogè lamunan teu sajalur jeung kanyataan. Istuning patukang tonggong.

Babacaan deui, sugan wè pitunduheun datang. Panon dipeureumkeun lalaunan. Gebeg tèh, korsi gigireun aya nu nyèrèngèh.

Pas panon beunta mah suwung, korsi gigireun kosong euweuh sasaha.

Lalaunan dipeureumkeun, janggelek aya deui. Huntu rogès nyèrèngèh. Teu loba carita, nangtung bari beunta. Pindah kana korsi kosong di tukang bari teu eureun istigfar.

Karèk gè gèk dieuk, beunta kènèh. Gigireun geus nyèrèngèh. (AKW).

BEBERES – fbs

Niatna bèbèrès, kalahka…..

BANDUNG, akwnulis.com. Tadina teu aya èmutan nanaon, basa bèbèrès di pangkèng. Kampuh ditilepan bantal guling dibariskeun, teu hilap kasurna digebugan nganggo sapu nyèrè. Teras mapay galar bari dielapan.

Sabot ngadudut juru seprè palih katuhu, nonggèrak remot tipi warna bulao mètalik. Pencètanna beureum sareng hèjo.

Ti iraha Ema sareng Apa nyoo rèmot?, pan teu aya tipi?” Gerentes dina hatè.

Remot bulao dialak-ilik, dibaca tulisanna aralit teu kaaos. Panasaran, tombol beureum di pencèt.

Dhuaaaar!!!!

Burinyay, poèk.

Pas beunta reuwas kacida, geuning keur aya di lapang kurusètra. Tèng waja pasulabreng. Dor dar sora mortir. Tangtara lalumpatan, marakè rompi jeung  bedil panjang.

URAA.. URAAA”

Aya tangtara gogorowokan bari ngadeukeutan. Uing ngahuleng.

Punten abdi mah Acèng”

URAAAA” Ceuk tangtara beuki deukeut.

Èlèh gèlèng bisi ngabedil, Uing gè ngagorowok, “URAA…”

Tangtara tèh langsung nangkeup bangun nu atoh. Uing gè ngarasa tengtrem.

Acèèèng!!!, kalahka molor dititah ngabèrèsan kamar kolot tèh!”

Uing ngarènjag beunta, pun bapa molotot bendu kacida. (AKW).

DIAJAR – fbs

Untungna kiat kènèh.

BAROS, akwnulis. Hujan kasontennakeun, nambihan karungsing tur kapaur. Sanaos dipapay disasar mah da teu aya masalah nu tumiba, “Tapi naha manah asa sangsara?”

Cobi diimpleng deui, bilih aya hiji perkara nu ngajantenkeun kahariwang rasa. Atanapi kajantenan nu tumiba, boh langsung kana raga atanapi keuna dina manah tapi nu midamel teu rumasa.

Abah tèh kunaon, meuni ngalimba?” Soanten jikan ngagareuwahkeun. Mupus lamunan ngècagkeun pikiran nu keur kumalayang.

Abah tungkul nahan kapaur, ilat teu kebat pangacian lumpat. Tapi neger neger diri supados kiat.

Teu nanaon mah, punten wè èta murangkalih sina ngalih barang tuangna”

Jikan surti, nuyun si bungsu ngalih ka dapur, “Hayu diditu emamna geulis, hawatos Abah”

Abah ngarènghap, rada reugreug ayeuna mah. Teu patos tagiwur ningali murangkalih ngalimed kana liwet sareng semur, ogè ès goyobod nu tiis amis. Margi mahrib tebih kènèh. (AKW).

PARASÈA

Geuning kitu.. Èong

LIANG MÈONG, akwnulis.com.Méooooong… ngéooooong, méééééong.. whaaaaong” sora ucing paséa patémbalan, rungseb kana ceuli, ngagéréan teu katahan.  Méré lolongkrang kana jajantung sina ratug, neken angen dongkap amarah. Rék peureum pasosoré balik capé digawé, diganggu ku ucing gétréng nu parebut pamor dina suhunan bari disada teu eureun-eureun.

Mééééooong, grrrrmmm…. méooong” Ucing bikang beuki séah, masang kuda-kuda. Bulu narangtung ceulina rancung, panon melong bangun nu ngitung. Ucing jalu nu bulu hiris mah uang éong bari nyérépét muru ka bikang, ari nu hideung meles mah camperego, panon gular giler.

Amarah geus ngabudah, raga teu tahan, jiwa baruntak. Ucup ngajleng tina dipan, najong panto hareup, langsung luncat kana suhunan. Taki-taki bari nyanggéréng, huntu ranggéténg sihung ngajentul, langsung babaung.

Auuuuuuuuuuu….”

Ucing nu keur paséa jep jempling, papelong-pelong, tuluy narangtung maké dua suku.  Pacantél, tuluy indit lalaunan ninggalkeun uing bari pakaléng-kaléng. Kadéngé samar-samar nu bikang disada, “Hayu urang ngalih amengna akang-akang, di dieu mah paur, aya anjing ageung.” Cag. (AKW).

Di operasi – fbs

Carita pondok minggon ieu…

BANDUNG, akwnulis.com. Teu pira ukur ngajlengan pot kembang leutik, suku kènca geus dua bulan teu walakaya. Pas kajadian mah teu dirasa, kalah ka ngadon indit nedunan tugas ti dunungan, muru kuya di ujung gentèng.

Sampean uing / dokpri.

Balikna suku bareuh nyanyautan, teu loba tatamba tapi dipariksa ku dokter di rumah sakit, di mimitian ku poto rontgen.

Tah ieu gambarna jang, potong tulangna jeung seukeut kaditu kadieu, wayahna kudu gancang dioprasi” Sora dokter handaruan, panon olohok nempokeun gambar, teu lila titingalian karonèng, poèk wèh.

Pas hudang geus ngagolèr dina dipan, di riung ku lobaan. Aya nu nyekel ragaji, ogè palu jeung triplèk, kaciri beungeutna galeumpeur.

Uing rikat luncat, lumpat notog-notogkeun manèh bari gogorowokan, “Naha teu bèbèja rèk ngoprasi tèèèh!!!”

Nu keur ngariung ngembang kadu, salah saurang nyarios, “Kunaon si aa èta, teu pupuguh hudang, lumpat bari gogorowokan, boa boa…”

“Keun wè, ayeuna mah urang nungguan nasib Jang Ibro nu keur dipariksa” Sora mandor bangunan neger-negerkeun manèh, sanggeus tadi aya musibah wangunan runtuh di ruang administrasi nu keur di omèan ku pagawèna.

Uing humarurung di peuntaseun rumah sakit, ngalungsar bari ngararasakeun suku nu beuki nyanyautan. (AKW).

Hari Bahasa Ibu Internasional.

BANDUNG, akwnulis.com. Peringatan hari bahasa ibu internasional telah dilaksanakan oleh berbagai pihak yang telah ditetapkan pada tanggal 21 februari dimana tahun ini berada di posisi hari senin. Beberapa event dan acara telah dilaksanakan termasuk kampanye di media offline dan media online dalam bentuk iklan cetak, media luar ruang dan twibbon di media online.

Untuk di jawa barat sendiri khususnya di priangan, gaung peringatan bahasa ibu internasional ini ditangkap menjadi momentum dalam penguatan dan pelestarian bahasa daerah yaitu bahasa sunda. Sehingga berbagai kegiatan telah berproses dari bulan – bulan lalu dan acara puncaknya digelar di tanggal 21 februari 2022.

Diantaranya kegiatan yang dilaksanakan dan tentunya penulis hadir secara online karena keterbatasan phisik pasca operasi, namun aura kebersamaan untuk menjaga momentum ini begitu kentara.

Rangkaian acara yang berproses nyata dan tertata hingga akhirnya bisa menggugah rasa untuk menguatkan kecintaan kita terhadap bahasa ibu dan selanjutnya merawat agar lestari seperti nilai kasih sayang ibu kepada anak – anaknya yang tiada batasnya.

Bahasa ibu itu apa?” Sebuah pertanyaan singkat namun penuh esensi hadir memenuhi kepala. Maka sejumlah cara dilakukan untuk merangkum pengertianya dalam satu kalimat nyata.

Setelah mencoba mendengarkan paparan dari youtub,… ya searching dulu atuh.. juga tulisan – tulisan di google.. maka dapat disimpulkan bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang hadir pertama kali pada saat kita lahir ke dunia.

Jadi tinggal diinget-inget aja, pas lahir…. bahasa apa yang hadir dan akan berpengaruh juga dimana kita dilahirkan.

Meskipun kalau dimana kita dilahirkan, pasti mayoritas akan jawab di rumah sakit dan tempat praktek bidan hehehehehe….

Kembali ke tanggal 21 februari ini berarti idealnya semua bahasa ibu mari kita gairahkan dengan berbagai cara yang elegan. Kalau yang resmi melalui jalur seminar, webinar, talkshow, konferensi dan sebagainya. Juga lomba-lomba pelestarian bahasa daerah dengan dilengkapi aneka hadiah.

Atau… minimal ikutan kampanye di media sosial pribadi melalui twibbon dan photo dilengkapi caption… lalu sebarkaaan.

Ah jadi kangen ibu…

KARASA – fbs

Yuk ah urang ngararaoskeun…

FIKMIN # KARASA #

Tungtungna ngajaran sarè di rumah sakit jalaran rèk opèrasi suku kènca. Sakamar duaan jeung bapa bapa tengah tuwuh. Teuing gering naon, ngan kareungeu mah utah waè mun nginum atawa barang dahar.

Hahalang ukur hordeng, atuh sagala laku lampahna ècès pisan, karunya. Jigana kèrèsèk geus beak opat losin, da unggal usik utah.

Nyedek ka peuting, katingali beuki ripuh. Bèl meus meus dipencèt, perawat bulak balik. Nu tungtungna tengah peuting rèk dipasang katèter jeung sondè.

Geus tong loba humarurung, ayeuna rèk dipasang katèter mèh teu riweuh ka jamban” sora jikanna bedas.

Embung ah, sieun nyeri”

Teu nyeri, siga disunatan” ceuk Jikanna, salakina unggeuk.

Perawat datang rèk masang katèter, “Mangga pa, ulah geumpeur”

Kuring ngilu muringis, asa nyeri jeung linu dina mamarasna.

Jol gorowok tèh si bapa, “Adaww geloo nyerii, teu jiga disunatan ieu maaahh, asup kana liangnaaaa…”

Kuring leuleus, ngèsang jeung nahan kanyeri. Karasa nyèrèsèt jeung peurih. Cirambay. (AKW).

LIBURAN GAGAL / PAKANCI BEDO – bilingual

Cerita bilingual Sunda – Indonesia, tentang piknik dan emosi.

CIMAHI, akwnulis.com. Hari ini adalah tanggal merah ditengah minggu, eh nggak ditengah juga ya karena hari selasa. Tapi tetap saja hari libur tambahan yang bisa menjadi kesempatan bagi pegawai yang fulltime senin hingga jumat dan terkadang sabtu – minggu ada tugas tambahan, ini adalah kesempatan baik untuk berkumpul bersama keluarga atau pergi bersama anak istri untuk memaknai ‘family time’ yang begitu berharga.

Namun, diri ini masih belum bisa ikut beredar bersama karena masih harus bersabar berdiam di rumah dengan segala keadaannya sambil menunggu pemeriksaan dokter dan intruksi selanjutnya pasca operasi patah tulang telapak kaki kiri ( Cerita lengkapnya di tulisan PATAH MENYILANG).

Maka untuk menjalani hari – hari di rumah ini, istilahnya bedrest aja. Padahal nggak di bed / tempat tidur terus. Mandi, makan atau berjemur tetap bergerak meskipun tertatih menggunakan kruk penyangga yang dirasakan menjadi mudah lelah karena di kala bergerak atau berjalan dengan menggunakan kekuatan kaki kanan dan kruk penyangga cukup menguras stamina.

Nah, salah satu pembunuh waktu adalah berusaha terus ‘produktif’ untuk menghasilkan sesuatu karya sesederhana mungkin. Inilah salah satunya, membuat video tentang cerita singkat berbahasa bilingual… ciee gaya khan. Tapi bukan inggris – indonesia, ini mah Indonesia – sunda, alias bahasa sunda dan bahasa indonesia… “Boleh khan disebut bilingual?”

Cerita sederhana dengan tema ‘family time’ yaitu jalan – jalan bersama keluarga, namun di tengah jalan ada kejadian tidak terduga. Inilah ceritanya :

FIKMIN # PAKANCI BEDO #

Keur anteng opatan mapay jalan numpak sèdan kaluaran anyar. Silih gonjak adi lanceuk jeung indung bapana. Kaca jandèla dibuka opatannana amèh karasa hiliwir angin kabagjaan. Tirilit, sora telepon asup. Bi Konah ngalieuk ka salakina nu keur anteng nempoan sawah di sisi jalan.

Bah, aya telepon tah”
Pang angkatkeun wè Ma” Mang Osid ngajawab bari ngagèlèhè.

Ih si Abah centil” Nèng Usi seuri ningal kalakuan nu jadi bapa. Jang Kèmod anteng nyetir.

Pas bi Konah rèk ngangkat telepon, kabaca dina layar hapè, ‘Cintaku Bebebku Jikanku’. Gebeg, bi Konah ngabigeu, karasa jajantung eureun. Hapè dicekel bari awak ngeleper. Belewer hapè anyar salakina dialungkeun ka jalan. Paburantak diadu jeung aspal.

Abaaah….. siah tèga pisan nyalingkuhan Uing, najisss!!!” Bi Konah ceurik bari nyakaran Mang Osid nu bingung teu puguh peta.

Jang Kèmod jeung Nèng Usi ngembang kadu. Di imah, anak bi Konah nu panggedèna nyobaan deui nelepon ka hapè bapana makè hapè indungna nu tinggaleun tadi isuk dina bangbarung.

***

Begitu ceritanya guys… paham khan?”

Enggak mas, mboten ngèrtos”
Roaming aku kawan”

Nah inilah maksud bilingual, maka jika dilakukan terjemahan bebas dengan bahasa indonesia jadi begini ceritanya :

CERITA # GAGAL LIBURAN #

Dikala berempat menikmati perjalanan di kendaraan keluaran terbaru. Saling bercanda antara adik dan kakak bersama kedua orang tuanya. Kaca jendela mobil semuanya dibuka agar terasa hembusan angin kebahagiaan yang ada.

Beep.. beep!

Getar telepon genggang punya sang ayah, ada telepon masuk. Bu Kinasih menengok ke arah suaminya yang sedang fokus melihat hijaunya tanaman padi di sawah sepanjang jalan.

Pap, ada telepon masuk”
Tolong diangkat telelponnya mah” Pak Osada menjawab sambil bersandar manja di bahu istrinya.

Ih papih ganjen” Neng Usi tertawa melihat perilaku ayahnya. Kiko sang kakak tersenyum sambil memegang setir mengendalikan arah kendaraan.

Disaat Bu Kinasih akan mengangkat telepon, terbaca dilayar smartphone ‘Cintaku Bebebku Istriku’.. Bu Kinasih kaget dan terdiam, detak jantung terasa berhenti. Hanphone dipegang sesaat dan reflek dilempar ke luar jendela mobil.

Brak!! Pecah berantakan beradu dengan aspal.

Papahhhh!!!… kamu tega menyelingkuhi mamah, najiss!!”

Bu Kinanti meraung dan menangis sambil menyakar wajah suaminya. Pak Osada terdiam, bingung. Kiko dan Usi sama – sama bingung, tidak bisa berbuat banyak.

Sementara di rumah, Anto anaknya yang paling besar mencoba kembali menelepon ayahnya menggunakan handphone Bu Kinasih yang tertinggal di rumah tadi pagi di dekat pintu kamar.

***

Begitu terjemahan singkatnya. Jadi apakah perjalanan piknik ini berlanjut atau tidak dan suasana hati Bu Kinasih masih galau atau tidak, silahkan lanjutkan dengan persepsi masing – masing pembaca. Selamat jam seginiih, Wassalam (AKW).